KLUB PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

Szkoła w Uboczu nie została na uboczu, bo Ubocze jest urocze…….

Dzięki ciężkiej pracy całej społeczności szkolnej: pracowników szkoły, rodziców, uczniów, wsparciu władz samorządowych oraz zaangażowaniu różnych osób i instytucji  dnia 21 października2011roku  dostąpiliśmy   zaszczytu przyjęcia naszej placówki do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ W POLSCE , TO WIELKI ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE

Do Klubu mogą kandydować szkoły legitymujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej społeczności w realizacji podstawowych celów wychowawczych, dydaktycznych             i opiekuńczych, dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym obliczem pedagogicznym, czystością, ładem i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, tworzeniem warunków rozwoju dla uczniów uzdolnionych, zapobieganiem niepowodzeniom szkolnym i trudnościom wychowawczym.

Nasza Szkoła te warunki spełniła i uzyskała aprobatę Zarządu  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie . Rekomendację w tej sprawie wydał naszej placówce Pan Waldemar Motyka- sekretarz Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Jeleniej Górze.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia, gdyż na ponad 7000 szkół w Polsce jesteśmy (na chwilę obecną ) 210 szkołą w klubie oraz pierwszą w gminie i w powiecie.

      Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół wręczyła Zofia Grzebisz-Nowicka Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Ten ważny dla nas dzień przypadł w zbliżającą się 11 – rocznicę nadania szkole imienia W.S. Reymonta - wielkiego Polaka i patrioty.

28 października 2000 roku to dzień, który na zawsze zostanie w naszej pamięci, bo od tego dnia wszystko się zaczęło i wiele się zmieniło.

Pani dyrektor szkoły Helena Nestmann w dniu 6 kwietnia 2000r. wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie imienia W. S. Reymonta.

          W dniu 30 czerwca 2000r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski pod przewodnictwem Pana Witolda Mikosa podjęła uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia. Pan Burmistrz Antoni Lewkowicz, zarządzający wówczas naszą Gminą i Miastem uroczyście ogłosił dnia  28 października 2000r. , że patronem naszej szkoły jest W. S. Reymont, fundując  tablicę pamiątkową.

      Sztandar ufundowali Państwo Teresa  i Tadeusz Matusewiczowie,

      Rada Sołecka naszej wsi ufundowała drzewiec do sztandaru.

      Dzięki staraniom ówczesnych posłów Olgierda Poniźnika oraz Tadeusza Samborskiego, władz gminnych, zaangażowaniu całej wsi Ubocze w latach 2003 - 2005 przeprowadziliśmy  remont kapitalny naszej szkoły.

      Okres czasu od kiedy patronuje nam  W.S. Reymont, jest dla nas bardzo pracowity, bogaty w wydarzenia i spotkania z ważnymi osobistościami. Prezentujemy naszą szkołę na różnych uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Staliśmy się członkami wielkiej społeczności Szkół Reymontowskich, nawiązaliśmy wiele kontaktów w kraju oraz zaprzyjaźniliśmy się  z przedstawicielami Polonii kanadyjskiej z Fundacji W.S. Reymonta w Toronto.

Każdy Zlot Szkół Reymontowskich jest okazją do pogłębiania przyjaźni oraz promocji naszej wsi, całej gminy Gryfów Śląski oraz powiatu lwóweckiego.

 

Od wielu lat reprezentujemy oraz promujemy  naszą szkołę, wieś, gminę i powiat  na corocznych spotkaniach szkół noszących imię naszego patrona.

  1. 2002 i 2003 roku – Chlewiska Dom Pracy Twórczej ,, Reymontówka” na Mazowszu
  2. 2003 roku –Chlewiska Dom Pracy Twórczej ,, Reymontówka” na Mazowszu - powołano mnie z inicjatywy posła Tadeusza Samborskiego  w skład Ogólnopolskiej Rady Programowej Szkół Reymontowskich Mazowsze
  3. 2004 roku- Zabrodzie, Mazowsze
  4. 2005 roku- Szczutowo, Mazowsze
  5. 2006 roku- Nowa Wieś, na Podlasiu
  6. 2007 roku- Wisła- Perła Beskidów
  7. 2008 roku Lipce Reymontowskie w województwie łódzkim
  8. 2009 roku Kołaczkowo Wielkopolska
  9. 2010 roku Warszawa

     Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół Reymontowskich na Jasną Górę, w wycieczkach Szlakiem Reymonta do Lipiec reymontowskich, Warszawy i Częstochowy .

     W roku 2000 delegacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach Roku Reymontowskiego na Ukrainie, a w roku 2006 z inicjatywy dr Tadeusza Samborskiego odbył się wyjazd kilkunastoosobowej grupy do Lwowa.

     W grudniu 2009 roku delegacja naszej szkoły z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w uroczystości nadania sztandaru gimnazjum im. W. S. Reymonta w Pielgrzymce i inauguracji Roku Reymontowskiego 2010 roku.

     Dnia 15 września 2008 r. w Legnicy na wniosek dr Tadeusza Samborskiego otrzymaliśmy Dyplom Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego Misja Pojednania – Odznakę MISSIO  RECONCILIATIONIS  za działalność dla dobra publicznego dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju.

Choć jesteśmy małą szkołą, to nie brakuje nam pomysłów, energii i serca, aby realizować misję naszej szkoły, która brzmi: „Moja szkoła- mój drugi dom”.

            Mała szkoła jest bliżej dziecka, wszyscy się tu znają, nikt nie jest anonimowy i staramy się, aby nasi uczniowie czuli się tu prawie jak w domu. Najczęściej doceniają to nasi absolwenci, którzy bardzo często nas odwiedzają, pomagają i wspominają atmosferę w niej panującą.

     Wierzymy, że nie zabraknie nam zapału, siły i pomysłów, aby  nasza placówka wciąż  się rozwijała i osiągała sukcesy  dydaktyczno-wychowawcze. 

     Nie byłoby i nie będzie to jednak możliwe bez zaangażowania życzliwych nam osób, którym bardzo dziękujemy.

     To dzięki przychylności i życzliwości władz państwowych , samorządowych, wielu przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły, których nazwiska i nazwy firm umieszczone są na naszej galerii, (z roku na rok powiększającej się) oraz niezastąpionym rodzicom naszych uczniów, jak również pracownikom szkoły, nasze dzieci mogą uczyć się w pięknej, zadbanej i bogato wyposażonej szkole.

Okazana przez Państwa hojność i dobroć nam i naszym uczniom jest dowodem na to, że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach, że zawsze możemy na Państwa liczyć i że to właśnie dzięki Wam, Drodzy Rodzice i Przyjaciele , nasz szkolny świat staje się bardziej radosny.

W tym dniu odbyło się również ślubowanie i pasowanie klasy pierwszej na uczniów. Życzymy im samych sukcesów.

 

 

 

...i znowu Ubocze  nie na uboczu

 

 

Dzięki nauczycielce Alicji Celejowskiej

 zdobywczyni  I miejsca

w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szkoła z energią” 

o Publicznej Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

 było głośno nie tylko w stolicy Polski, ale i poza granicami kraju.

 

Konkurs adresowany był do nauczycieli przyrody, którego celem było promowanie                 i upowszechnianie innowacji programowych i dydaktycznych w uczeniu dzieci                   i młodzieży na lekcjach przyrody. Pani Alicja opracowała autorski program edukacyjny pt. „Nie pozwolimy, by opuściła nas energia”, który został  bardzo wysoko oceniony przez Organizatora  Konkursu – Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Komisję Konkursową, pracującą pod kierownictwem  prof. dr hab. inż. Andrzeja Gawdzika             z Uniwersytetu Opolskiego. 

 

    

Program został  opracowany dla uczniów z klas I - VI Szkoły Podstawowej w Uboczu oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego.  Proponowana tematyka stanowi uzupełnienie        i poszerzenie treści z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Jednym z najważniejszych jej zadań jest podniesienie kultury ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów przyrody, ochrony środowiska, rozbudzanie u dzieci potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie szacunku dla  jej piękna. Uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

    Główny nacisk w tym programie jest położony na konkretne działania dzieci, gdyż edukacja ekologiczno-przyrodnicza  w szkole to nie zajęcia   w ławkach i wiedza teoretyczna. Nasza  edukacja - to konkretne działanie  w środowisku i dla środowiska, stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw             z uwzględnieniem ich aktywności. Umożliwia im poznawanie świata  w jego jedności             i złożoności, wspomaga ich samodzielność, inspiruje  do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszych działań i nauki.

 

Nadrzędnym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną, wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony,   ze szczególnym naciskiem na  zmniejszenie zużycia wody i energii.

Proponowany sposób realizacji został  przygotowany w taki sposób,  aby  zaangażować uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną w ochronę naszej planety.

 

W dniach 3 - 4 lutego 2012 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Metodyczno – Programowa – „Sposoby podnoszenia  efektywności  i skuteczności  szkoły w kształtowaniu postaw  racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe                   i europejskie”, w której udział wzięła dyrektor szkoły Anna Pląskowska         z Alicją Celejowską - prezentującą swój autorski  program. Była to wspaniała promocja szkoły na tak wysokim szczeblu.

 

 Patronat Honorowy objął  Waldemar Pawlak – Wicepremier , Minister Gospodarki, Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Janusz Zaleski – Minister Środowiska – Główny Konserwator Przyrody, Marek Tramś Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.  Patronat Merytoryczny objął Uniwersytet Opolski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego            w Warszawie, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki     w Słupsku, Towarowa Giełda Energii S.A.

 

W czasie konferencji wystąpiło i zaprezentowało swoje poglądy wiele znakomitych osób z Polski i z zagranicy – m.in.  prof. Krzysztof Żmijewski –    z Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowej Programu Redukcji Emisji, prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik      z Uniwersytetu opolskiego, prof. Ryszard Tytko z ZSE nr 1 w Krakowie, prof. dr hab. Antonina Kalinichenko z Akademii Rolniczej- Ukraina, przedstawiciele z Łotwy oraz wiele innych przedstawicieli z różnych branży związanych z energetyką.