Aktualności

25 marca 2020 10:15 | Aktualności

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Ubocze, dnia 24.03.2020r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

nr 2/2020 z dnia 24.03.2020r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. i realizowania w tym okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad realizowania tych zadań.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, którzy prowadzą w bieżącym okresie zajęcia (zajęcia lekcyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) bezpośrednio z uczniami do prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności następujących zasad:

a)      równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)      zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

c)      uwzględnienia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)      łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

§2

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1)    z wykorzystaniem:

a)      materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)      materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)      materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d)      innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2)    przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

§3

Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy czym nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

§4

 1. Informację o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania zawiera załącznik nr 1.
 2. Podstawowe zasady koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami zawiera załącznik nr 2.
 3. Ustalania dotyczące sposobu dokumentowania realizacji zadań w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawiera załącznik nr 3.
 1. Materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu mogą korzystać w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawiera załącznik nr 4.
 2. Zasady i sposoby tygodniowego zakresu nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach zawiera załącznik nr 5.

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

                                                                                                               Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

 

 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta

 w Uboczu

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

 1. Od 25 marca do 10 kwietnia br. zajęcia w są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Za organizaję i koordynowanie działań w Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu odpowiada Dyrektor.
 3. Zajęcia są prowadzone w ramach obowiązującego w Szkole planu lekcji w godz. od 8.00 do 15.05. W tym czasie należy również realizować przesyłanie wszelkich materiałów i zadań od nauczyciela do ucznia/uczniów i od ucznia do nauczyciela.
 4. W tym okresie nauczyciele mogą prowadzić zajęcia:

-      z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na pracę w czasie rzeczywistym - chat room, komunikatory (np.: Skype, Discord, Messenger itp.), platformy edukacyjne, itp.;

-      wykorzystując inne metody i techniki kształcenia na odległość wybrane przez nauczyciela.

 1. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach, wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań oraz dostarczania ich w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w formie przez niego określonej. Prace i aktywność ucznia podlegają ocenie.
 2. Uczniowie lub rodzice mogą uzyskiwać porady od nauczycieli w formach i terminach ustalonych bezpośrednio z nauczycielami.
 3. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy dyrektora – po­przez kontakt wskazany w Informacji dyrektora, zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, w godzinach od 10.00-14.00. od poniedziałku do piątku.

 

Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

 

 

 

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta

w Uboczu

Podstawowe zasady koordynowania współpracy
nauczycieli z uczniami lub rodzicami
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

1.      W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania są zajęcia prowadzone przez nauczycieli z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.      Nauczyciele umieszczają w swoich informacjach dla uczniów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły datę zwrotu przez uczniów zadanych prac z poszczególnych przedmiotów.

3.      Bieżące informacje dla uczniów i rodziców są przekazywane przez wypracowaną formę kontaktów.

4.      Uczniowie lub ich rodzice informują wychowawców klas lub nauczycieli o występujących problemach, trudnościach w udziale w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie lub ich rodzice mogą komunikować się z wychowawcą lub nauczycielem wybraną skuteczną metodą komunikacji elektronicznej.

Wychowawcy klas lub nauczyciele w razie potrzeby komunikują się z uczniami lub ich rodzicami poprzez wybraną skuteczną metodą komunikacji elektronicznej.

Wychowawcy oraz nauczyciele informują niezwłocznie Dyrektora o zgłaszanych przez ucz­niów lub rodziców problemach, trudnościach lub zauważonych przez siebie problemach, trudnościach  w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do
Zarządzenie nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta

w Uboczu

 

 

 

Dokumentowanie realizacji zadań w okresie prowadzenia zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*)

 

 

 

Dni tygodnia

 

data

Przedmiot

Oddział

Zakres treści nauczania
(temat lekcji)

Przewidywany czas pracy
ucznia

Przewidywana liczba łączeń nauczyciel – uczeń*)

Pn.

 

 

 

 

 

 

Wt.

 

 

 

 

 

 

Śr.

 

 

 

 

 

 

Cz.

 

 

 

 

 

 

Pt.

 

 

 

 

 

 

 

*) – Nauczyciele przekazują zamieszczone w tabeli informacje dyrektorowi szkoły, drogą elektroniczną wskazaną przez dyrektora, na koniec każdego tygodnia kształcenia na odległość

 

*) – podać należy liczbę „połączeń” od nauczyciela do uczniów (ucznia) wymaganą do „zrealizowania” danej treści nauczania („połączenie” to np.: opublikowanie informacji dla uczniów na stronie internetowej szkoły, lekcja on-line poprzez komunikator Facebook Messenger czy Skype, telekonferencja z uczniami czy wysłanie listą mailingową materiałów dla uczniów oddziału/grupy, kontakt telefoniczny)

 

 

Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do
Zarządzenie nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta

w Uboczu

 

 

Materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej,
z których uczniowie lub rodzice

Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
mogą korzystać w okresie
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 1. W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podstawowymi materiałami niezbędnymi do prowadzenia zajęć są posiadane przez uczniów podręczniki, a w przypadku niektórych przedmiotów atlasy lub tablice.
 2. W szczególności nauczyciele i uczniowie mogą także korzystać z materiałów w postaci elektronicznej:

a)      zasobów platformy edukacyjnej epodreczniki.pl udostępnionej przez MEN,

b)      zasobów serwisu YouTube,

c)      zasobów udostępnionych przez wydawnictwa,

d)      zasobów Centralnej Komisji Edukacyjnej (cke.gov.pl)

e)      zasobów Okręgowej Komisji Edukacyjnej (oke.wroc.pl)

oraz innych wybranych przez nauczyciela.

 1. Nauczyciele mogą drogą elektroniczną dostarczać inne wymagane przez nich materiały do prowadzenia zajęć, mając przy tym na uwadze przepisy prawa autorskiego lub wskazywać w Internecie odnośniki (linki) do takich materiałów.

 

Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

 

 

 

Załącznik nr 5 do
Zarządzenie nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta

w Uboczu

Tygodniowy zakres godzin nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach

 

I. Edukacja przedszkolna:

3 godziny  dziennie – uwzględniając wszystkie edukacje.

Wtorek – j. angielski;

II. Edukacja wczesnoszkolna:

 3 godziny dziennie: 2 - edukacja zintegrowana, 1 – matematyczna

J. angielski – Poniedziałek kl.3;  Wtorek kl.1; Środa kl. 2

Edukacja muzyczna / Edukacja plastyczna (naprzemiennie) - Czwartek

 Klasa IV:

Poniedziałek: matematyka, j. polski, przyroda, j. angielski,

Wtorek: historia, informatyka, j. polski, w-f

Środa: j. polski, wdż, w-f, matematyka, technika

Czwartek: j. polski, przyroda, j. angielski, matematyka, muzyka

Piątek: plastyka, j. angielski, matematyka, religia, j. polski

Klasy V

Poniedziałek: technika, biologia, informatyka, historia, j. polski

Wtorek: wdż, matematyka, historia, j. polski, w-f

 Środa: j. angielski, j. polski, geografia, w-f, matematyka

Czwartek: j. polski, j. angielski, matematyka, muzyka

Piątek: w-f, plastyka, matematyka, j. polski, religia, j. angielski 

Klasy VI

Poniedziałek: j. polski, technika, biologia, informatyka, historia, j. angielski

 Wtorek: j. angielski, j. polski, historia, matematyka, w-f

 Środa: geografia, matematyka, w-f, j. polski

Czwartek: matematyka, j. angielski j. polski, muzyka

Piątek: w –f, plastyka, j. polski, matematyka, religia

 

Klasa VIII:

Poniedziałek: matematyka, j. polski, historia, biologia, wos, j. angielski, ed. dla bezpiecz.

Wtorek: j. polski, historia, fizyka, fizyka, matematyka, w-f

 Środa: chemia, chemia, w-f, geografia, informatyka, j. polski

Czwartek: matematyka, j. niemiecki, j. niemiecki, j. polski, j. angielski, wos

Piątek: matematyka, j. angielski, w-f, religia, j. polski

 

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA MATERIAŁOW DLA UCZNIÓW USTALA NAUCZYCIEL DANEGO PRZEDMIOTU.

UCZNIOWIE MAJĄ CZAS NA ODSYŁANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ I INFORMACJI ZWROTNYCH    W DANYM DNIU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 16.00. 

JEŚLI NAUCZYCIEL UZNA, ŻE ZADANIE WYMAGA WIĘCEJ CZASU, WÓWCZAS USTALA INDYWIDUALNIE CZAS DLA GRUPY/UCZNIA. 

NAUCZYCIEL MOŻE RÓWNIEŻ SAM WYZNACZYĆ GODZINY PRACY Z KLASĄ/UCZNIEM, ALE NALEŻY UZGODNIĆ TO Z INNYMI NAUCZYCIELAMI I PRZESTRZEGAĆ DZIENNEGO PLANU ZAJĘĆ.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły Alicja Kuźniarz

Przeczytano: 137 razy. Wydrukuj|Do góry