Aktualności

22 maja 2020 14:49 | Aktualności

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W UBOCZU
DLA UCZNIÓW KLASY VIII I KLAS IV-VI

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr6 poz. 69 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

7. Wytyczne epidemiologiczne GIS, MZ, MEN z dnia 15.05.2020r.II. DYREKTOR PLACÓWKI:1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole odpowiada Dyrektor Szkoły.

 2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

 3. Od 25.05.2020 roku uczniowie klas VIII będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły z przedmiotów egzaminacyjnych, tj. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

 4. Od 01.06.2020 roku uczniowie klas IV-VIII będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

 5. Spotkania konsultacyjne dla uczniów mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów w nauce oraz poprawę ocen.

 6. Konsultacje przedmiotowe dla uczniów są dobrowolne, poprzedzone zgłoszeniem mailowym.

 7. Uczeń zgłasza nauczycielowi lub wychowawcy chęć uczestnictwa w wybranych zajęciach w każdy poniedziałek do godziny 12:00 mailowo, wpisując w temacie –KONSULTACJE.

 8. Nauczyciel, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, wyznacza dzień i godzinę spotkania. Nauczyciel przedmiotu, po ustaleniu listy uczniów objętych konsultacją przekazuj informację zwrotną o terminie spotkania do ucznia i rodzica wybranym przez siebie sposobem (drogą mailową, telefonicznie, bądź za pośrednictwem komunikatorów).

 9. Konsultacje odbywają się wyłącznie indywidualnie (uczeń – nauczyciel), przestrzeń do nauki nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 ucznia i nauczyciela, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów

 10. W przypadku, gdy w tym samym terminie odbędą się konsultacje z różnych przedmiotów, uczniowie nie gromadzą się w budynku i korytarzu, zachowują bezpieczną odległość przed i po zakończeniu zajęć.

 11. Podczas poruszania się po szkole zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania rygoru sanitarnego, tj. na twarzy założone maseczki ochronne, zachowywanie bezpiecznej odległości od innych obecnych osób (1,5 -m).

 12. Uczeń przebywający w sali lekcyjnej podczas konsultacji nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale każdorazowe opuszczenie klasy, np. do toalety, zobligowany jest do założenia maseczki i rękawiczek.

 13. Konieczne jest, aby uczniowie zgłaszający się na zajęcia byli wyposażeni we własne przybory do pisania, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty. Niedopuszczalna jest wymiana pomiędzy uczniami przyborów do pisania lub innych przedmiotów osobistych.

 14. Na zajęcia konsultacyjne nie będą wpuszczani: uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję (katar, kaszel, gorączka). Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz uczniowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.

 15. W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie z rodzin objętych kwarantanną.

 16. Uczeń zgłaszając się na konsultację każdorazowo przychodzi z wydrukowanym i podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeniem, którego wzór jest do pobrania na stronie szkoły.

 17. W przypadku, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje telefonicznie rodzica o potrzebie odebrania dziecka
  w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia.

 18. Maksymalny czas trwania jednego spotkania konsultacyjnego dla uczniów wynosi 45 minut, po tym czasie nauczyciel zobowiązany jest do zadbania o opuszczenie sali przez wszystkie osoby i jej wywietrzenie przez minimum 15 minut.

 19. Uczeń może opuścić spotkanie konsultacyjne przed upływem 45 minut, jeśli wcześniej uzyskał od nauczyciela wyczerpujące wskazówki i informacje dotyczące danego zagadnienia.

 20. Po zakończeniu konsultacji uczeń zobowiązany jest opuścić szkołę w bezpieczny sposób, tj. unikając bliskiego kontaktu z innymi osobami przebywającymi w szkole.

 21. Na czas trwania egzaminu ósmoklasisty, tj. 16-18. 06.2020 r. konsultacje dla uczniów klas IV-VI zostają zawieszone.

 

Przeczytano: 66 razy. Wydrukuj|Do góry